Om CONSERVATOR

Vårt kulturarv utgörs huvudsakligen av den byggda miljö som dagligen omger oss. Intresset för kulturhistoriska byggnader har stadigt ökat och vi har alla ett gemensamt ansvar för att dessa miljöer skall leva vidare. Kunskapen om äldre byggnadstekniker och autentiska material är idag väl känd och en förutsättning vid såväl restaurering som konservering. För att underhålla och vårda äldre byggnader krävs ett varsamt tillvägagångssätt så att de kulturhistoriska kvaliteterna inte går förlorade. Samtidigt måste moderna krav efterföljas och anpassas till den redan befintliga fysiska miljön.

CONSERVATOR är ett företag som arbetar inom restaureringsbranschen med kulturhistoriska byggnader utifrån olika perspektiv med spetskompetens inom målerikonservering.

CONSERVATOR besitter så väl erfarenhet som dokumenterad sakkunskap inom restaurering av kulturhistoriska byggnader samt traditionella konst- och kulturföremål. Med erfarenhet och dokumenterad sakkunskap arbetar vi utifrån ovanstående grundläggande kriterier. Avsikten med verksamheten är att främja kunskapen om kulturhistorisk värdefull bebyggelse och vikten av att vårda, underhålla densamma. Vi besitter specialkompetens inom invändig restaurering av kulturhistoriska byggnader samt traditionella konst - och kulturföremål.

CONSERVATOR utför konserverings- och restaurerings entreprenad i egen regi som omfattar målerikonservering, färgundersökning, antikvarisk dokumentation och kontroll, programskrivning, färgsättning, dekormålning samt entreprenadhandlingar för målningsbehandling och konservering.

Personal inom företaget har bred kompetens inom nämnda områden och i organisationen finns konservatorer med mångårig erfarenhet inom yrket såväl som dekormålare och andra hantverkare. Bilagt är en presentation av några objekt vi refererar till.

Vi vänder oss till såväl offentliga som privata aktörer inom kulturmiljövården och utför uppdrag åt statliga och kommunala institutioner, museer, arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare, privatpersoner etc.

Vårt företag verkar mellan antikvariska myndigheter och privata intressen. Vi tillgodoser krav på kvalitativt kunnande, snabb handläggning och stort engagemang. Våra huvudsakliga uppdragsgivare är för närvarande Svenska kyrkan, Statens Fastighetsverk, Kulturfastigheter i Göteborg AB samt privata fastighetsägare med kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

För närvarande arbetar vi med konservatorsarbeten upptagna under bilagda referensobjekt. Arbeten med vård och underhålls plan för kyrkor i norra Halland Västergötland pågår också, tillika skadeinventering av interiörer på Läckö Slott samt konserveringsarbeten utförs för Statens Fastighetsverk som är beställare.

Conservator J.T.F. Petéus Aktiebolag

Djupedalsgatan 4
413 07 Göteborg

Telefon: 0708-821988
E-post: info@conservatorab.seHemsida & Design av Intendit Webbyrå